Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten alsmede op alle verleende of te verlenen dienstverlening door E-bixz fietsaccu revisie, zulks tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan de totstandkoming anders tussen E-bixz fietsaccu revisie en haar wederpartij is overeengekomen.
 2. Indien E-bixz fietsaccu revisie niet steeds strikt naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat E-bixz fietsaccu revisie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 2

 1. Alle aanbiedingen en offertes van E-bixz fietsaccu revisie zijn vrijblijvend. Hieraan kan op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. E-bixz fietsaccu revisie kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is E-bixz fietsaccu revisie daaraan niet gebonden. Tenzij E-bixz fietsaccu revisie anders aangeeft, komt overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding geen overeenkomst tot stand.

Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

Artikel 3

 1. Een overeenkomst tussen E-bixz fietsaccu revisie en de wederpartij komt eerst dan tot stand, na schriftelijke bevestiging door E-bixz fietsaccu revisie.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan E-bixz fietsaccu revisie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan E-bixz fietsaccu revisie worden verstrekt.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan E-bixz fietsaccu revisie zijn verstrekt, heeft E-bixz fietsaccu revisie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat E-bixz fietsaccu revisie is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. E-bixz fietsaccu revisie is hiervoor niet aansprakelijk.
 5. E-bixz fietsaccu revisie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van E-bixz fietsaccu revisie. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is E-bixz fietsaccu revisie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. E-bixz fietsaccu revisie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Levering

Artikel 4

 1. Overeengekomen lever en uitvoeringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij E-bixz fietsaccu revisie schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. De lever en uitvoeringstermijnen gaan in op de dag van ontvangst door E-bixz fietsaccu revisie van het totaalbedrag dat uit hoofde van de overeenkomst dient te worden voldaan.
 3. De lever en uitvoeringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en uitgaande van een tijdige toelevering van alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens.
 4. E-bixz fietsaccu revisie verplicht zich er naar te streven de overeengekomen leverdatum zo veel mogelijk aan te houden. E-bixz fietsaccu revisie is nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij uit enige overschrijding van de lever en uitvoeringstermijnen voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij schriftelijk door E-bixz fietsaccu revisie en wederpartij overeengekomen.
 5. De wijze van verzending staat ter keuze van E-bixz fietsaccu revisie. Extra kosten verbonden aan een op verzoek van de wederpartij afwijkende wijze van verzending kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 6. Indien met de wederpartij is overeengekomen dat door E-bixz fietsaccu revisie gerepareerde zaken door de wederpartij zouden worden afgehaald en hij, na herhaalde schriftelijke mededeling dat de zaken gereed staan, deze verplichting schendt, is E-bixz fietsaccu revisie gerechtigd de goederen te verkopen en zich op de verkoopopbrengst te verhalen.

Overmacht

Artikel 5

 1. E-bixz fietsaccu revisie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft E-bixz fietsaccu revisie het recht haar verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Voor zoveel E-bixz fietsaccu revisie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is E-bixz fietsaccu revisie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of nietvoorzien, waarop E-bixz fietsaccu revisie geen invloed kan uitoefenen, doch waaronder E-bixz fietsaccu revisie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van E-bixz fietsaccu revisie of van derden daaronder begrepen. E-bixz fietsaccu revisie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat E-bixz fietsaccu revisie zijn verbintenis had moeten nakomen.

Eigendom en risico

Artikel 6

 1. De door E-bixz fietsaccu revisie uitgebrachte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en adviezen blijven eigendom van E-bixz fietsaccu revisie, ook als daarvoor kosten in rekening zijn gebracht aan de wederpartij. De wederpartij staat ervoor in dat deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van E-bixz fietsaccu revisie niet worden gebruikt, vermenigvuldigd, gepubliceerd of op enigerlei andere wijze aan derden getoond of bekend gemaakt.
 2. Het eigendom van door E-bixz fietsaccu revisie aan de wederpartij geleverde goederen gaat eerst dan over op de wederpartij indien wederpartij alle financiële verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen E-bixz fietsaccu revisie en wederpartij deugdelijk is nagekomen. De wederpartij wordt geacht de goederen tot dat moment voor E-bixz fietsaccu revisie te houden of te hebben gehouden.
 3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van E-bixz fietsaccu revisie veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om E-bixz fietsaccu revisie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde als een goed huisvader te behandelen, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan E-bixz fietsaccu revisie ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is E-bixz fietsaccu revisie gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens E-bixz fietsaccu revisie bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.

Betaling en incassokosten

Artikel 7

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door E-bixz fietsaccu revisie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door E-bixz fietsaccu revisie aangegeven. E-bixz fietsaccu revisie is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. E-bixz fietsaccu revisie is gerechtigd de door wederpartij gedane betalingen in eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering te laten strekken van de opengevallen rente en tenslotte in mindering te laten strekken van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan E-bixz fietsaccu revisie verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien E-bixz fietsaccu revisie echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de wederpartij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, komen de daadwerkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 8

 1. E-bixz fietsaccu revisie garandeert dat de door haar verrichte werkzaamheden voldoen aan de overeenkomst. Deze garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na voltooiing van de werkzaamheden.
 2. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantiebepaling indien:
  • De wederpartij de producten onzorgvuldig heeft behandeld of heeft gebruikt in strijd met de voorschriften van E-bixz fietsaccu revisie;
  • De wederpartij de producten heeft bewerkt of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van E-bixz fietsaccu revisie;
  • De producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden zoals bijvoorbeeld extreme temperaturen of vochtigheid;
  • De producten door derden zijn gerepareerd of onderhouden zonder schriftelijke toestemming van E-bixz fietsaccu revisie.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal E-bixz fietsaccu revisie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal E-bixz fietsaccu revisie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Aansprakelijkheid

Artikel 9

 1. Indien E-bixz fietsaccu revisie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. E-bixz fietsaccu revisie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat E-bixz fietsaccu revisie is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien E-bixz fietsaccu revisie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van E-bixz fietsaccu revisie beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van E-bixz fietsaccu revisie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. E-bixz fietsaccu revisie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van E-bixz fietsaccu revisie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan E-bixz fietsaccu revisie toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. E-bixz fietsaccu revisie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 10

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten ter hoogte van €5,95 en administratiekosten ter hoogte van €7,50 tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Betaling

Artikel 11

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door E-bixz fietsaccu revisie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd en op een op naam van E-bixz fietsaccu revisie staand bankrekeningnummer, tenzij schriftelijk anders door E-bixz fietsaccu revisie is aangegeven. De wederpartij ontvangt een bevestiging wanneer de betaling door E-bixz fietsaccu revisie is ontvangen.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 3. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. van Boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 4. Indien betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, zal E-bixz fietsaccu revisie per email een herinnering sturen. Indien de wederpartij binnen 2 dagen na het verzenden van dit emailbericht niet tot betaling overgaat, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is E-bixz fietsaccu revisie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Nadat door de wederpartij meerdere keren de betalingstermijn is overschreden, staat het E-bixz fietsaccu revisie vrij orders niet meer in behandeling te nemen en zonder tegenbericht te annuleren.
 6. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan E-bixz fietsaccu revisie verschuldigde.

Opschorting en ontbinding

Artikel 12

 1. E-bixz fietsaccu revisie is bevoegd de nakoming van haar verplichting op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden:

indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

indien na het sluiten van de overeenkomst aan E-bixz fietsaccu revisie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van E-bixz fietsaccu revisie kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

in geval van verandering in de valutaverhouding tussen Nederland en het land van levering;

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven) ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,

De vorderingen van E-bixz fietsaccu revisie op de wederpartij zijn in bovengenoemde gevallen onmiddellijk opeisbaar.

 1. In geval van onvoldoende kredietwaardigheid van de wederpartij heeft E-bixz fietsaccu revisie het recht uitvoering van de opdracht onverkort op te schorten totdat de juiste financiële zekerheden zijn gesteld. Bij weigering of onvermogen van de wederpartij tot het stellen van passende zekerheid, is E-bixz fietsaccu revisie gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden
 2. Voorts is E-bixz fietsaccu revisie bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordien welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van E-bixz fietsaccu revisie kan worden gevergd.
 3. Indien E-bixz fietsaccu revisie de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van E-bixz fietsaccu revisie op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Voorts is E-bixz fietsaccu revisie in dat geval gerechtigd de ter uitvoering van de overeenkomst de geleverde, nog niet betaalde goederen, terug te nemen.
 5. Indien E-bixz fietsaccu revisie tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de opschorting of ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is E-bixz fietsaccu revisie gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, zulks ten minste ter grootte van 50% van de hoogte van de koopprijs van de betreffende order.

Aansprakelijkheid

Artikel 13

 1. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens E-bixz fietsaccu revisie gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van E-bixz fietsaccu revisie daardoor direct of indirect ontstaan.
 2. E-bixz fietsaccu revisie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van E-bixz fietsaccu revisie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan E-bixz fietsaccu revisie toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze bepaling.
 3. E-bixz fietsaccu revisie is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een door de wederpartij na levering omgebouwd product.
 4. E-bixz fietsaccu revisie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan roerend en/of onroerend goed dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
 5. De aansprakelijkheid van E-bixz fietsaccu revisie voor welke schade uit welke oorzaak dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door verzekeraar uitgekeerde bedrag, zulks vermeerderd met het eigen risico. Mocht evenwel, om welke reden dan ook, krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering de desbetreffende verzekeraar niet overgaan tot uitkering, is elke vorm van aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €5.000,00.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van E-bixz fietsaccu revisie of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring

Artikel 14

Wederpartij vrijwaart E-bixz fietsaccu revisie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan E-bixz fietsaccu revisie toerekenbaar is. Indien E-bixz fietsaccu revisie uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken dan is de wederpartij gehouden E-bixz fietsaccu revisie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is E-bixz fietsaccu revisie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van E-bixz fietsaccu revisie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Slotbepalingen

Artikel 15

 1. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar E-bixz fietsaccu revisie is gevestigd, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen E-bixz fietsaccu revisie en wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. E-bixz fietsaccu revisie en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel ene wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens E-bixz fietsaccu revisie en de door Ebixz fietsaccu revisie bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.